Salt la conținutul principal

Cadru legal

Taxe de timbru judiciar

💡
Obligațiile au fost procesate automat pe baza traducerii de mai jos.

DATA ACTUALIZĂRII: 24.02.2024 23:31

Taxa judiciară de timbru este plata datorată statului de către toate persoanele fizice și juridice, în vederea soluționării unei probleme juridice, prin intermediul unui act judiciar. Serviciile prestate sunt acțiuni și cereri introduse la instanțe, precum și cereri adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În anumite cazuri prevăzute de lege, aceste acțiuni și cereri pot fi scutite de la plata taxei de timbru judiciar.

Regulamente privind taxele de timbru judiciar

Taxele de timbru judiciar în vigoare sunt reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 80 din 26 iunie 2013. Prin emiterea acestui act normativ de către Guvernul României și publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013 - Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele de timbru judiciar.

Ordonanța de urgență viza adaptarea sistemului de taxă de timbru judiciar în cadrul sistemului legal românesc, împreună cu modificarea cadrului legal pentru desfășurarea procesului civil prin adoptarea Codului de Procedură Civilă, precum și implementarea noilor instituții adoptate de Codul Civil.

Ce taxe de timbru sunt plătibile?

Taxele de timbru judiciar se plătesc în avans și se calculează diferit, în funcție de faptul că obiectul lor poate fi cuantificat în bani sau nu, cu excepțiile prevăzute de lege. Plata taxelor de timbru judiciar este necesară pentru procesul în primă instanță, dar și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Conform legislației în vigoare, potrivit art. 3 alin. (1) din OUG 80/2013, taxele judiciare de timbru pentru acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțe, se stabilesc după cum urmează:

 • până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
 • între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru suma ce depășește 500 lei;
 • între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru suma ce depășește 5.000 lei;
 • între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru suma care depășește 25.000 lei;
 • între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;
 • peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru suma care depășește 250.000 lei.
 • Când cererea făcută prin ordin prezidențial este evaluabilă în bani, se percepe o taxă de 50 de lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 de lei, și de 200 de lei, dacă valoarea depășește 2.000 de lei.
 • In the case of an appeal against enforced execution, the judicial stamp duty is calculated on the value of the assets whose pursuit is disputed or on the value of the pursued debit, when this debit is lower than the value of the pursued assets. The fee related to this appeal cannot exceed the amount of 1,000 lei, regardless of the contested amount.
 • Requests for the return of enforced execution are charged, in all cases, with 50 lei, if the value of the request does not exceed 5,000 lei, and with 300 lei, for requests whose value exceeds 5,000 lei.
 • Cererile de exercitare a căii de atac împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată pentru valoarea disputată, în cazul cererilor și acțiunilor care pot fi evaluate în bani, dar nu mai puțin de 20 de lei.
 • Pentru cererile și acțiunile care pot fi evaluate în bani, dacă se invocă încălcarea sau aplicarea incorectă a normelor de drept material, apelul se taxează cu 50% din taxa datorată pentru suma contestată, dar nu mai puțin de 100 de lei.
 • Pretenții de natură patrimonială, care solicită, de asemenea, repararea daunelor suferite prin intermediul unui act administrativ: 10% din suma pretinsă, dar nu mai mult de 300 de lei.

Valoarea timbrelor judiciare pentru acțiuni și cereri a căror valoare nu poate fi evaluată în bani trebuie prezentată și explicată în detaliu în conținutul acestui articol.

Facilități de taxă de timbru judiciar

Ca persoană fizică, puteți beneficia de reduceri, amânări, eșalonări sau scutiri de la plata taxei de timbru judiciar, inclusiv cea datorată în faza de executare silită. Aceste facilități sunt acordate în condițiile al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind asistența judiciară publică în materie civilă, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul judiciar public poate fi acordat persoanelor fizice în următoarele condiții:

 • Suma maximă a taxelor de timbru judiciar acumulate pe parcursul unui an nu poate depăși echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, la nivelul anului respectiv;
 • Dacă aveți un venit net mediu lunar de mai puțin de 500 de lei pe membru de familie, în ultimele două luni înainte de formularea cererii, sumele pentru timbrele judiciare datorate sunt suportate în întregime de stat;
 • Dacă aveți un venit net mediu lunar de mai puțin de 800 de lei pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, suma timbrelor judiciare datorate este suportată de stat în proporție de 50%;
 • În alte situații, proporțional cu nevoile dumneavoastră ca solicitant. Dacă costurile certe sau estimate ale procesului ar putea limita accesul efectiv la justiție.

În calitate de entitate legală, poți beneficia la cerere de reduceri, amânări sau eșalonări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțe. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din OUG 80/2013, facilitățile se aplică în următoarele situații:

 • When the tax represents more than 10% of the average net income for the last 3 months of activity;
 • Când plata integrală a taxei nu este posibilă din cauza faptului că entitatea legală este în proces de lichidare sau dizolvare sau activele sale sunt indisponibile, conform legii;
 • Când instanța evaluează, în mod excepțional, alte cazuri în care, prin plata taxei de timbru, activitatea curentă a entității legale ar fi semnificativ afectată, datorită situației economico-financiare.

Cum pot afla suma pentru timbrul de judecată?

Valoarea taxelor de timbru judiciar este stabilită de instanţă, conform prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 . Valoarea timbrului judiciar pentru acțiunile și cererile a căror valoare poate fi evaluată în bani se calculează în funcție de valoarea menționată în acțiune sau cerere. Dacă această valoare este contestată sau considerată derizorie de către instanță, evaluarea se va face în condițiile art. 98 alin. (3) din Codul de Procedură Civilă.

Când cererea privește dreptul de proprietate sau alt drept real asupra unui imobil, timbrul judiciar se calculează în funcție de valoarea fiscală a proprietății. Dacă această valoare este contestată sau considerată ridicolă, instanța va taxa cererea folosind grilele notariale pentru valori indicative ale proprietăților imobiliare.

🛂
Dacă, în momentul în care datorați taxa judiciară de timbru, nu aveți nici domiciliul, nici reședința sau, după caz, sediul în România, veți plăti taxa judiciară de timbru în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care își are sediul instanța la care se introduce acțiunea sau cererea.

Exonerări de la taxa judiciară de timbru

În conformitate cu art. 29 din OUG 80/2013, acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru, în ceea ce privește:

 • stabilirea și plata pensiilor, precum și a altor drepturi prevăzute de sistemele de asigurări sociale;
 • Stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului și a indemnizației de integrare profesională, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege;
 • obligații legale și contractuale de întreținere, inclusiv acțiuni în nulitate, anulare, rezoluțiune sau încetare a contractului de întreținere;
 • Stabilirea și acordarea de despăgubiri în caz de condamnare pe nedrept sau luarea de măsuri preventive
 • adoptarea, protecția minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistență pentru persoanele cu tulburări mentale, precum și exercitarea atribuțiilor autorității tutelare;
 • protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au lezat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor;
 • profitând de drepturile Societății Naționale de Cruce Roșie;
 • exercitarea drepturilor electorale;
 • cazuri penale, inclusiv compensații civile pentru daune materiale și morale rezultate din acestea;
 • establishing and awarding civil compensation for alleged violations of the rights provided for in art. 2 and 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ratified by Law no. 30/1994, with subsequent amendments;
 • Drepturile și interesele legitime revendicate de foștii deținuți politic și persoanele persecutate din motive politice în timpul regimului comunist din România;
 • orice alte acțiuni, cereri sau documente procedurale pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute scutiri de la taxa judiciară de timbru;
 • cereri, acțiuni și apeluri formulate de prefect sau primar pentru anularea actelor juridice încheiate sau emise cu încălcarea dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • cererile de dizolvare a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • acțiunile și cererile privind rapoartele de serviciu ale funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special sunt asimilate, în ceea ce privește taxa judiciară de timbru, litigiilor de muncă;
 • pentru eliberarea de copii simple de pe actele dosarului, în cazul în care serviciile de copiere nu sunt efectuate de către instanță, ci de către furnizori privați care își desfășoară activitatea în incinta instanței, nu se percepe taxă judiciară de timbru.

În conformitate cu art. 29 din OUG 80/2013, acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de către Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de către Ministerul Afacerilor Publice și Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală, atunci când obiectul acestora îl constituie veniturile publice.

În ce situații se restituie taxele judiciare de timbru?

Situațiile în care sumele plătite pentru taxe judiciare de timbru vă pot fi returnate, după caz – integral, parțial sau proporțional, sunt următoarele:

 • când impozitul plătit nu era datorat;
 • când s-a plătit mai mult decât suma legală;
 • când acțiunea sau solicitarea rămâne fără obiect în timpul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale;
 • când acțiunea ștampilată corect a fost anulată în temeiul art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă (nu îndeplinește cerințele prescrise) sau când reclamantul a renunțat la judecată până în momentul în care pârâtului i-a fost comunicată citația;
 • în cadrul procesului de divorț, atunci când părțile au renunțat la judecată sau s-au împăcat;
 • când a fost admisă contestația la executare, iar hotărârea a rămas definitivă;
 • în cazul în care instanța se declară incompetentă, trimițând cauza către un alt organ cu activitate jurisdicțională, precum și în cazul respingerii cererii, pe motiv că nu intră în competența instanțelor românești;
 • când probele au fost administrate de avocați sau consilieri juridici;
 • dacă participantul la proces care a fost recuzat se abține sau dacă cererea de recuzare sau de înlocuire a fost admisă;
 • în alte cazuri prevăzute în mod expres de lege.

Ce trebuie să știți despre taxa de timbru judiciar:

 • O acțiune care are mai multe cereri, cu scopuri diferite, va fi taxată judiciar pentru fiecare cerere în parte, în funcție de natura fiecărei cereri, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel;
 • Dacă doar o parte din capetele de cerere au fost ștampilate în momentul înregistrării cererii, acțiunea va fi anulată în parte, doar pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost plătită taxa de timbru judiciar;
 • Counterclaims, requests for main intervention, as well as requests to call in a guarantee are charged according to the rules applicable to the object of the request, if it had been exercised in the main way;
 • În cazul cererilor sau acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept sau o obligație comună sau dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză sau există o legătură strânsă între ele, taxa judiciară de timbru este datorată în mod solidar;
 • Pretențiile înaintate pe durata procesului, care nu modifică suma impozabilă a pretenției sau natura pretenției inițiale, nu sunt impozabile, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 • Plata eșalonată a taxelor judiciare de timbru poate fi efectuată pe o perioadă maximă de 24 de luni și în cel mult 12 rate.

Taxe de timbru judiciar în vigoare pentru acțiuni și pretenții care nu sunt evaluate în bani:

 • Acțiune posesorie: 20% din valoarea activului ;
 • Acțiune a cărei obiect este dezmembrarea dreptului de proprietate: 20% din valoarea activului;
 • Cerere de servitute: 20% din valoarea proprietății ;

PARTAJ JUDICIAR

 • Stabilirea activelor supuse împărțirii, a pretențiilor pe care co-proprietarii le au unul împotriva celuilalt - născute din starea de coproprietate, solicitarea unui raport, solicitarea reducerii liberalităților excesive sau solicitarea de partaj: 3% din valoare;
 • Stabilirea calității de coproprietar și determinarea părții cuvenite fiecăruia: 50 lei pentru fiecare. Dacă aceste cereri sunt făcute în cadrul aceleiași acțiuni, se percepe o taxă unică de 5% din valoarea masei partajabile;
 • Cereri de evacuare din clădiri utilizate sau ocupate fără drept: 100 lei ;
 • Cereri făcute prin ordin prezidențial: 20 de lei;
 • Acțiuni privind stabilirea și acordarea de compensații pentru prejudiciile morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice: 100 lei;
 • Cereri pentru stabilirea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial: 100 lei ;
 • Cereri de anulare sau de constatare a nulității unui act juridic nepatrimonial: 100 lei;
 • Cereri referitoare la dreptul de a folosi proprietatea închiriată sau luată în leasing, dacă nu privesc și plata unor sume de bani: 100 lei;
 • Acțiuni în dezmembrare, dacă o porțiune de teren nu este revendicată și prin aceeași cerere: 100 lei ;
 • Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial: 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și 300 lei, pentru cereri a căror valoare depășește 5.000 lei;

CERERI ÎN TIMPUL PROCESULUI

 • Cereri de abținere în materie civilă, pentru fiecare participant la proces pentru care se solicită abținerea: 100 lei;
 • Cereri de relocare în materie civilă: 100 lei;
 • Cereri tardive de reînnoire: 20 lei;
 • Cereri de expirare: 20 lei ;
 • Requests for re-examination against the conclusion by which the judicial fines and compensations were established according to art. 190 of the Civil Procedure Code: 20 lei ;
 • Cereri de reexaminare împotriva anulării solicitării de citație, formulate în conformitate cu art. 200 alin. (4) din Codul de Procedură Civilă: 20 de lei
 • Cereri de repunere pe rol, când suspendarea judecății se datorează părților: 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea al cărei termen a fost suspendat;
 • Cereri de recuperare a documentelor și deciziilor lipsă: 50 lei;
 • Cereri pentru eliberarea de copii simple de pe documentele din arhivă, atunci când sunt făcute de către instanță: 0,20 lei/pagină.
 • Cereri de legalizare a copiilor de pe documentele din arhivă, pentru fiecare copie: 1 leu/pagină;
 • Cereri pentru emiterea altor certificate care atestă fapte sau situații rezultate din registraturile instanțelor sau privind dosarele din arhivele lor: 1 leu/pagină;
 • Cereri pentru eliberarea de către instanțe a copiilor de pe deciziile instanței, cu mențiunea că sunt definitive: 5 lei/copie;

ÎMPLINIREA LEGII

 • Cereri de aprobare a executării silite, pentru fiecare titlu executoriu: 20 de lei;
 • Cereri de suspendare a executării, inclusiv a executării provizorii: 50 lei;
 • Opoziţie împotriva executării silite - cu obiect neevaluabil în bani: 100 lei;
 • Cereri prin care părțile solicită instanței să pronunțe o hotărâre care să confirme înțelegerea părților, inclusiv atunci când aceasta rezultă din acordul de mediere: 20 lei; dacă tranzacția sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, se adaugă la această sumă 50% din cuantumul taxei care ar fi datorată pentru acțiunea în revendicarea bunului cu cea mai mare valoare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă acordul sau înțelegerea de mediere privește partajul, se adaugă la tariful fix 50% din valoarea taxei de partaj ;
 • Cereri legate de măsuri asigurătorii: 100 lei; atunci când cererile vizează instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor: 1.000 lei; cereri pentru un ordin european de înghețare a conturilor bancare: 100 lei;
 • Taxa de apel privind amânarea procesului și plângerea împotriva rezoluției apelului: 20 de lei;
 • Cereri privind înregistrarea partidelor politice sau modificarea statutului acestora: 300 lei;
 • Cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor lor constitutive: 200 lei;
 • Cereri de dobândire a personalității juridice de către asociațiile non-profit, fundațiile, uniunile și federațiile de persoane juridice non-profit, precum și pentru modificarea actelor lor constitutive: 100 lei;
 • Cereri privind jurisdicția instanțelor având ca obiect înregistrări în registrul comerțului: 100 lei (Înregistrare firmă / Decizie Registrul Național al Comerțului / Contestație)

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Acțiuni pentru recunoașterea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea daunelor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor datorate pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri pentru prevenirea producerii unor daune iminente, pentru asigurarea reparării acestora sau pentru restabilirea dreptului realizat: 100 lei;
 • Acțiuni pentru recunoașterea calității de inventator, titular de brevet de invenție, drepturi decurgând din brevetul de invenție, contracte de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului: 100 lei;
 • Cereri (neevaluabile) privind drepturile conferite de mărci, desene și modele industriale: 300 lei ;
 • Acțiuni, cereri, obiecții, apeluri formulate pe rolul instanțelor judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare: 200 lei;

RELAȚII FAMILIALE

 • Cererea de divorț prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț - cerere întemeiată pe dispozițiile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil: 200 lei;
 • Cererea de divorț atunci când, din motive întemeiate, relațiile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soți, după o separare de fapt care a durat cel puțin 2 ani - cerere bazată pe dispozițiile art. 373 lit. b) și c) din Codul Civil: 100 lei.
 • Cerere de divorț la cererea unuia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. - cerere bazată pe dispozițiile art. 373 lit. d) din Codul Civil: 50 lei;
 • Cererea privind acordarea compensației sau stabilirea beneficiului compensator: 50 lei;
 • Cereri care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea reședinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane în afara părinților de a avea legături personale cu copilul, domiciliul familiei: 20 lei/cerere;
 • Orice cerere care nu poate fi evaluată în bani, dacă nu este scutită, conform legii, de la taxa de timbru: 20 de lei;

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Cereri de anulare a actului administrativ sau, după caz, de recunoaștere a dreptului pretins, precum și de emitere a unui certificat, adeverințe sau orice alt document: 50 lei;

ACTIVITATE NOTARIALĂ

 • Contestație împotriva hotărârii Consiliului de administrație al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici, prin care s-au soluționat conflictele de competență între notarii publici: 100 lei;
 • Contestațiile împotriva deciziei de respingere a cererii de încheiere a unui act notarial: 20 de lei;

Executori judecătorești

 • Cereri de soluționare a conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești: 20 lei;
 • Contestații împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de lege: 20 de lei;
 • Cereri de legalizare a semnăturii și ștampilei executorului judecătoresc: 20 de lei;

Infracțiuni

 • Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și contestația împotriva deciziei: 20 de lei ; <

CARTE FUNCIARĂ

 • Acțiuni și cereri în chestiuni de carte funciară, atunci când nu se contestă fondul dreptului: 50 lei ;

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

 • Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, chiriași sau mixte și contestația împotriva deciziei judecătorului-delegat: 20 lei;

MINISTERUL JUSTIȚIEI

 • Cereri de legalizare a documentelor sau a copiilor de pe documente, destinate a fi utilizate în străinătate: 10 lei/document sau copie;
 • Cereri de autorizare pentru traducători și interpreți: 300 lei;
 • Cereri pentru atestarea calificării oficiale românești de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și exercitării profesiei în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calității de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calității de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană: 100 lei;
 • Cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare: 100 lei;

CONTESTAREA DECIZIILOR JUDECĂTOREȘTI

 • Cererile de exercitare a căii de atac împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea evaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;
 • Apelul incidentului și apelul contestat sunt taxate conform acelorași reguli;

CONTESTAREA DECIZIILOR JUDECĂTOREȘTI

 • The appeal against court decisions, if one or more of the grounds provided for in art. 488 para. (1) points 1-7 of the Civil Procedure Code: 100 lei ;
 • Cerere de apel pentru acțiuni neevaluabile în bani, în caz de încălcare sau aplicare incorectă a normelor de drept material: 100 lei;
 • Apelul incident și apelul contestat sunt taxate conform acelorași reguli;

EXCEPȚII de la exercitarea căii de atac sau a contestației împotriva hotărârilor judecătorești următoare

 • Concluzia prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj: 20 de lei;
 • Decizia de suspendare a judecății în cauză: 20 de lei;
 • Decizii de a anula aplicația ca fiind nestampilată, nesemnată sau din lipsă de calitate reprezentativă: 20 de lei;
 • Decizii de respingere a cererii ca fiind prematură, inadmisibilă, prescrisă sau ca având autoritate de lucru judecat: 50 de lei;
 • Decizia prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins: 50 de lei;
 • Decizia prin care s-a luat act de renunțarea la judecată: 50 lei;
 • Hotărârea de aprobare a consimțământului părților: 50 de lei;
 • Cererea de exercitare a căii de atac care privește numai considerentele deciziei: 100 lei;
 • Formularea apelului de anulare: 100 lei;
 • Cerere de revizuire: 100 lei/motiv de revizuire invocat;
 • Acțiunea în anularea hotărârii arbitrale: 100 lei/pentru fiecare motiv invocat

ALTE TAXE DE TIMBRU JUDECĂTORESC pentru acțiuni sau pretenții care nu pot fi evaluate în bani

 • Orice alte acțiuni sau solicitări care nu pot fi evaluate în bani, cu excepția celor scutite de la plata taxei judiciare de timbru, conform legii: 20 de lei
💡
Valorile taxelor de timbru judiciar prevăzute în prezentul articol, prezentate în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 80 din 26 iunie 2013, se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.