Skip to main content

Forms of representation of commercial companies

Company Administrator

## (Draft incomplete)

The administrator of the company, empowered by the management contract, is the main way of exercising executive power in companies.

The Society, as a complex entity with legal personality, exercises its power through the GMM, which, following the vote, instructs the administrators whose mandates make them able to fulfill these instructions.

Similar to the mandate on behalf of an individual, we believe that the company administrator, empowered by a special form of proxy, is obliged to diligently and correctly fulfill all legal requirements imposed by the General Meeting of Shareholders.

Legal Basis and Relevant Legislation

The management contract, as well as the powers and responsibilities it entails, are regulated by Law 31/1990 and the Civil Code, which are supplemented by special laws, including the Fiscal Record Clean Sheet Law, as well as other normative acts.

Legea 31/1990, Articolul 72:

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.


Capitolul III Înmatricularea societății

Legea 31/1990, Articolul 36

(1) În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, dacă este cazul, primii membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societății în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își va avea sediul societatea. Ei răspund în mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei obligații.


II. Administrarea societății

Cod Civil, Articolul 1.913 - Numirea administratorilor

(1) Numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele mandatului, precum și orice alt aspect legat de administrarea societății se stabilesc prin contract sau prin acte separate.
(2) Administratorii pot fi asociați sau neasociați, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine.
(3) Dacă prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrată de asociați, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul în interesul societății. 


Operațiunea făcută de oricare dintre ei este valabilă și pentru partea celorlalți, chiar fără a le fi luat consimțământul în prealabil.
(4) Oricare dintre ei se poate opune, în scris, operațiunii mai înainte ca ea să fie încheiată.
(5) Opoziția nu produce însă efecte față de terții de bună-credință.


Cod Civil, Articolul 1.914 - Limitele și revocarea mandatului de administrator

(1) Administratorul, în absența opoziției asociaților, poate face orice act de administrare în interesul societății.
(2) Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dacă nu se prevede altfel în contractul de societate.
(3) Clauzele care limitează puterile de administrare conferite de lege nu sunt opozabile față de terții de bună-credință.


Cod Civil, Articolul 1.915 - Răspunderea administratorilor

(1) Administratorii răspund personal față de societate pentru prejudiciile aduse prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin culpă în administrarea societății.
(2) Dacă mai mulți administratori au lucrat împreună, răspunderea este solidară. Cu toate acestea, în privința raporturilor dintre ei, instanța poate stabili o răspundere proporțională cu culpa fiecăruia la săvârșirea faptei cauzatoare de prejudicii.


Cod Civil, Articolul 1.916 - Pluralitatea de administratori

Când sunt mai mulți administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligați să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul societății, cu bună-credință. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalți, chiar dacă aceștia ar fi în imposibilitate de a acționa.


Cod Civil, Articolul 1.917 - Adoptarea deciziilor

Dacă s-a stipulat că administratorii decid cu unanimitate sau cu majoritate, după caz, aceștia nu pot efectua acte de administrare decât împreună, cu excepția cazurilor de forță majoră, când absența unei decizii ar putea cauza o pagubă gravă societății.


Cod Civil, Articolul 1.918 - Drepturile asociaților care nu sunt administrator

(1) Actele de administrare a societății și cele de dispoziție asupra bunurilor acesteia sunt interzise asociaților care nu au calitatea de administrator, sub sancțiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta. Drepturile terților de bună-credință nu sunt afectate.

(2) Dacă legea nu prevede altfel, oricare dintre asociați are dreptul de a consulta registrele și situațiile financiare ale societății, de a lua cunoștință de operațiunile acesteia și de a consulta orice document al societății, fără a stânjeni operațiunile societății și a afecta drepturile celorlalți asociați.

(3) Administratorii vor întocmi un raport anual cu privire la mersul societății, care va fi comunicat asociaților. Oricare dintre aceștia poate solicita dezbaterea raportului de către toți asociații, caz în care administratorii sunt obligați să convoace reunirea asociaților la sediul social pentru acest scop.

(4) Orice clauză contractuală contrară dispozițiilor prezentului articol este considerată nescrisă.


Cod Civil, Articolul 1.919 - Reprezentarea în justiție

(1)  Societatea este reprezentată prin administratorii cu drept de reprezentare sau, în lipsa numirii, prin oricare dintre asociați, dacă nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre aceștia.

(2) Societatea stă în justiție sub denumirea prevăzută în contract sau cea înregistrată, în mod legal, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel. Terții de bunăcredință se pot prevala de oricare dintre acestea.

De asemenea, se aplica legile referitoare la mandat, administrarea societatii fiind o forma speciala a mandatului:


Cod Civil, Articolul 2.009

(1) Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant.


Cod Civil, Articolul 2.012 - Puterea de reprezentare

(1) Dacă din împrejurări nu rezultă altfel, mandatarul îl reprezintă pe mandant la încheierea actelor pentru care a fost împuternicit

.(2) Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numește procură.

(3) Dispozițiile referitoare la reprezentarea în contracte se aplică în mod corespunzător.


Secţiunea a 2-a Mandatul cu reprezentare

Cod Civil, Articolul 2.013 - Forma mandatului

(1) Contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală. Acceptarea mandatului poate rezulta și din executarea sa de către mandatar.

(2) Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancțiunea aplicabilă actului însuși. Prevederea nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru opozabilitatea actului față de terți, dacă prin lege nu se prevede altfel.


Stiati ca?

Actul constitutiv reprezinta o comasare a statutului si contractului de societate?

Art 5, Legea 31/1990, (4):

Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.

Temei legal asurpa puterilor administratorilor

Mandate of general and special administration

The Civil Code grants economic operators flexibility in deciding how to exercise their mandates and the form these mandates will take.

This gives entrepreneurs the power to

Liability of Administrators:

Administrators are civilly, administratively, and criminally liable for failure to perform or inadequate performance of their assumed duties, resulting in harm to a party (the company, the company's creditors, associates, etc.).

Thus, they become (in a rational manner) accountable for the decisions made in managing the company, and they are personally answerable for their conduct.

Holding administrators accountable depends on the particular situation, but we are of the opinion that they are responsible, in accordance with the general rules and articles of the Civil Code and the Penal Code, for any action that causes damage or violates criminal law.

The stakeholders of the companies, through the associates, the creditors of the companies (in case of insolvency), the tax authorities (in case of non-compliance with tax obligations), etc., have the right to take action against them.

However, we believe that the liability of administrators is limited to performing clearly defective acts, in bad faith, or to offenses and contraventions due to the uncertain nature of commercial activities.

A market economy inherently rewards viable businesses, but it can also severely punish economically inefficient ventures, even if they are well-intentioned and comply with all existing regulations. Therefore, it is irrational to penalize a typical and normal economic situation by holding administrators accountable when the activity performed was simply unprofitable.

We are of the opinion that the administrator, as a service provider of administration services, by mandate, is accountable to the parties exclusively within the scope of the service provision contract (the administration contract), extended by the normative acts that impose additional obligations on them, as long as they act legally and in good faith.